mLegitymacje
11.10.2021.
Procedura udostępniania mLegitymacji szkolnej
w I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku

1. Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku posiadający ważną papierową legitymację szkolną może otrzymać dostęp do aplikacji mLegitymacja szkolna opracowanej  przez Ministerstwo Cyfryzacji. Do uruchomienia aplikacji konieczne jest urządzenie z systemem Android minimum 6.0 oraz iPhon’ie z systemem iOS. Aplikacja może być aktywowana tylko na jednym urządzeniu mobilnym w ciągu 30 dni od momentu wygenerowania w systemie.

2. mLegitymacja udostępniana jest bezpłatnie na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia/rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1 do procedury), który należy złożyć w sekretariacie szkoły i okazać ważną papierową legitymację szkolną. Do wniosku należy dołączyć zeskanowane zdjęcie biometryczne (w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5MB i wymiarach minimum 492x633 pikseli). Zdjęcie dołączone do wniosku powinno spełniać takie same kryteria jak zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu (https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu).

3. Okres ważności mLegitymacji jest tożsamy z okresem ważności wydanej wcześniej wersji papierowej.

4. mLegitymacja jest unieważniana w trakcie roku szkolnego: 
  • w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna,
  • w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej bądź przejścia ucznia do innej szkoły. 
Zdarzenia wymienione wyżej należy natychmiast zgłosić w sekretariacie szkoły.

5. Rodzic/opiekun/uczeń, który złożył wniosek o wydanie mLegitymacji, zostanie poinformowany przez dziennik elektroniczny Vulcan o możliwości odbioru za potwierdzeniem wygenerowanego kodu w sekretariacie szkoły. 

6. Instrukcja instalacji mLegitymacji jest dostępna na stronie internetowej szkoły: lzk.pl w zakładce mLegitymacja. Podpisanie wniosku przez rodzica/opiekuna oznacza zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami znajdującymi się w tej zakładce. 

Do pobrania: Załącznik nr 1 - wniosek o udostępnienie mLegitymacja (format PDF)

Link do aplikacji:
Bezpłatny Generator Zdjęć do Legitymacji