Historia Szko┬│y Utwˇrz PDF Drukuj PoleŠ znajomemu

Na pocz┬▒tku 1900 roku Komitet Obywatelski, któremu przewodniczy┬│ Ludwik Bauer wystapi┬│ do Ministerstwa Finansów o utworzenie szko┬│y handlowej. 27 kwietnia 1900 roku Ministerstwo Finansów wyrazi┬│o zgod├¬ na utworzenie W┬│oc┬│awskiej Siedmioklasowej Szko┬│y Handlowej. Za┬│ozycielami szko┬│y by┬│o 104 mieszka├▒ców miasta. Do szko┬│y przyjmowani by┬│i uczniowie w wieku od 8 do 11 lat, którzy po rocznym kursie stawali si├¬ uczniami klasy pierwszej. Szko┬│a otrzyma┬│a uprawnienia przys┬│uguj┬▒ce szkole pa├▒stwowej, które zezwala┬│y jej absolwentom na wst├¬powanie do wy┬┐szych szkó┬│ w Rosji bez sk┬│adania egzaminów wst├¬pnych oraz ulgi w odbywaniu s┬│uzby wojskowej.

W┬│oc┬│awska Szko┬│a Handlowa by┬│a szko┬│┬▒ prywatn┬▒ utrzymuj┬▒c┬▒ si├¬ z op┬│at wp┬│acanych przez uczniów. Uroczyste otwarcie szko┬│y nast┬▒pi┬│o 4 listopada 1900 roku. Szko┬│a nie posiada┬│a w┬│asnego budynku, dlatego te┬┐ pierwsze zaj├¬cia odbywa┬│y si├¬ w wynaj├¬tych pomieszczeniach przy ulicy ┬ú├¬gskiej. Do administrowania szko┬│┬▒ powo┬│ano Rad├¬ Opieku├▒cz┬▒, która w krótkim czasie zgromadzi┬│a niezb├¬dne fundusze do postawienia bidynku szkolnego. W 1901 roku Rada Opieku├▒cza naby┬│a plac na ówczesnym przedmie┬Âciu W┬│oc┬│awka przy ulicy G├¬siej. Budow├¬ rozpocz├¬to w lipcu 1901 roku, a zako├▒czono w sierpniu 1902. Autorem projektu wed┬│ug, którego wybudowano gmach szkolny by┬│ in┬┐ynier Antoni Olszakowski. Oddany do u┬┐ytku w 1902 roku gmach szkolny, do dzi┬ stanowi siedzib├¬ naszej szko┬│y, z której wysz┬│o kilkadziesi┬▒t pokole├▒ w┬│oc┬│awskiej m┬│odzie┬┐y.

┬»ywot W┬│oc┬│awskiej Szko┬│y Handlowej w jej rosyjskim modelu okaza┬│ si├¬ krótki. Kres jej dzia┬│aniom po┬│o┬┐y┬│a rewolucja 1905 roku, a zw┬│aszcza strajk m┬│odzie┬┐y szkolnej, domagaj┬▒cej si├¬ prowadzenia nauczania w j├¬zyku polskim. Wraz z uzyskaniem przez szko┬│├¬ zgody na wprowadzenie j├¬zyka polskiego utracono prawa szko┬│y pa├▒stwowej. W 1907 roku szko┬│├¬ opu┬Âcili pierwsi maturzy┬Âci, którzy otrzymali ┬Âwiadectwa w j├¬zyku polskim. W 1911 roku ówczesny dyrektor W┬│oc┬│awskiej Szko┬│y Handlowej uzyska┬│ zgod├¬ rz┬▒dów Austrii i Szwajcarii, aby absolwenci szko┬│y byli przyjmowani na studia wy┬┐sze bez egzaminów. Wybuch pierwszej wojny ┬Âwiatowej i zaj├¬cie W┬│oc┬│awka przez wojska niemieckie nie zak┬│óci┬│y w wi├¬kszym stopniu dzia┬│alno┬Âci szko┬│y. Rada Opieku├▒cza wyst┬▒pi┬│a do niemieckich w┬│adz okupacyjnych o przekszta┬│cenie szko┬│y w o┬Âmioklasowe Gimnazjum Realne.

Rok szkolny 1916/17 rozpocz├¬to pod szyldem Gimnazjum Realnego. W 1919 roku Rada Opieku├▒cza wyst┬▒pi┬│a do Ministerstwa Wyzna├▒ Religijnych i O┬Âwiecenia Publicznego o upa├▒stwowienie Gimnazjum. W 1919 szkole nadano nazw├¬ Gimanzjum Pa├▒stwowe we W┬│oc┬│awku. Trzy lata pó┬┐niej szko┬│a otrzyma┬│a kolejn┬▒ nazw├¬ Pa├▒stwowe Gimnazjum Ziemi Kujawskiej. Do wrze┬Ânia 1939 roku szko┬│a przesz┬│a kolejn┬▒ reorganizacj├¬. Wprowadzono czteroklasowe gimnazjum i dwuklasowe liceum. W 1932 roku szko┬│a zmieni┬│a nazw├¬ na Pa├▒stwowe Gimnazjum i Liceum Ziemi Kujawskiej.

Kalendarium

27 kwietnia 1900 roku
Zgoda Ministerstwa Finansow na utworzenie W┬│oc┬│awskiej Siedmioklasowej Szko┬│y Handlowej.
wrzese├▒ 1900 roku
Rozpocz├¬cie zaj├¬├Ž szkolnych w budynku przy ulicy ┬ú├¬gskiej.
lata 1901-1902
Budowa obecnego gmachu szkolnego przy ulicy Adama Mickiewicza.
7 lutego 1905 roku
Rozpoczêcie strajku szkolnego.
wrzesie├▒ 1905 roku
Zgoda w³adz carskich na nauczanie w jêzyku polskim, szko³a traci uprawnienia szko³y pañstwowej.
rok 1907
W┬│oc┬│awsk┬▒ Siedmioklasow┬▒ Szko┬│├¬ Handlow┬▒ opuszczaj┬▒ pierwsi maturzy┬Âci.
lata 1916/1917
Przekszta┬│cenie W┬│oc┬│awskiej Siedmioklasowej Szko┬│y Handlowej w o┬Âmioklasowe Gimanzjum Realne.
1 sierpnia 1919 roku
Upa├▒stwowienie Gimnazjum i nadanie nowej nazwy Gimnazjum Pa├▒stwowe we W┬│oc┬│awku.
sierpie├▒ 1920 roku
Udzia┬│ nauczycieli i uczniów w obronie W┬│oc┬│awka. Budynek szko┬│y zaj├¬ty na szpital.
4 grudnia 1922 roku
Szko³a otrzymuje nazwê Pañstwowe Gimnazjum Ziemi Kujawskiej we W³oc³awku.
rok 1926
Wychowankowie szko┬│y powo┬│uj┬▒ Ko┬│o Wychowanków Gimnazjum Ziemi Kujawskiej - dawniej W┬│oc┬│awskiej Szko┬│y Handlowej i Gimnazjum Realnego we W┬│oc┬│awku.
16-18 sierpnia 1927 roku
I Zjazd Wychowanków Szko┬│y, ods┬│oni├¬cie w holu szko┬│y tablicy upami├¬tniaj┬▒cej wychowanków poleg┬│ych w walkach o niepodleg┬│o┬Â├Ž Ojczyzny w latach 1914-1921 1931 Wydanie przez Ko┬│o Wychowanków publikacji pod redakcj┬▒ Romana ¦ci┬Âlaka Ksi├¬gi Pami┬▒tkowej Ko┬│a Wychowanków Gimnazjum Ziemi Kujawskiej.
lata 1932/1933
Przekszta┬│cenie szko┬│y w Pa├▒stwowe Gimnazjum i Liceum Ziemi Kujawskiej we W┬│oc┬│awku - wprowadzenie dwustopniowego podzia┬│u na czteroklasowe gimnazjum i dwuklasowe liceum.
rok 1931
Szko┬│├¬ opuszczaj┬▒ ostatni absolwenci o┬Âmioklasowego Gimnazjum Realnego.
27-28 czerwca 1939 roku
II Zjazd Wychowanków Szko┬│y, ods┬│oni├¬cie tablicy pami┬▒tkowej po┬Âwi├¬conej Przemys┬│awowi Barthlowi de Weydenthalowi - legioni┬Âcie i wychowankowi szko┬│y, który poleg┬│ w 1919 roku.
lata 1939/1945
Udzia┬│ nauczycieli i uczniów w walkach z hitlerowskim naje┬╝d┬╝c┬▒.
16 marca 1945 roku
Utworzenie ┬Âredniej szko┬│y m├¬skiej - I Pa├▒stwowego Liceum i Gimnazjum imienia Ziemi Kujawskiej we W┬│oc┬│awku.
22 kwietnia 1945 roku
Rozpoczêcie nauki.
20 lipca 1945 roku
Przekazanie szkole nowego sztandaru ufundowanego przez Ko┬│o Rodzicielskie.
czerwiec 1946 roku
Strajk uczniów szko┬│y w obronie obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.
lata 1948/1949
Wprowadzenie jedenastoletniego cyklu kszta┬│cenia ogólnego, zmiana nazwy szko┬│y na I Pa├▒stwowa Szko┬│a Ogólnokszta┬│c┬▒ca Stopnia Podstawowego i Licealnego imienia Ziemi Kujawskiej.
1 wrze┬Ânia 1952 roku
Liceum zostaje przekszta┬│cone w uczelni├¬ ┬Âwieck┬▒ i koedukacyjn┬▒, zmiana nazwy na I Szko┬│a Podstawowa i Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒ce im. Ziemi Kujawskiej.
7 lutego 1955 roku
W pi├¬├Ždziesi┬▒t┬▒ rocznic├¬ pierwszego strajku szkolnego ods┬│oni├¬cie tablicy pami┬▒tkowej w holu szko┬│y.
15-16 czerwca 1957 roku
III Zjazd Wychowanków Szko┬│y zorganizowany w pi├¬├Ždziesi┬▒t┬▒ rocznic├¬ wydania pierwszych ┬Âwiadectw dojrza┬│o┬Âci, reaktywowanie Ko┬│a Wychowanków Szko┬│y.
17 sierpnia 1957 roku
Zalegalizowanie dzia┬│alno┬Âci Ko┬│a Wychowanków GZK-LZK.
30 kwietnia 1964 roku
Uroczyste przekazanie sztandaru szko┬│y ufundowanego przez Wychowanków Szko┬│y i Komitet Rodzicielski.
1 wrze┬Ânia 1966 roku
Uroczyste po┬┐egnanie klas podstawowych, które opuszczaj┬▒ gmach szko┬│y.
1 wrze┬Ânia 1966
Zmiana nazwy szko┬│y na I Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒ce imienia Ziemi Kujawskiej we W┬│oc┬│awku, wprowadzenie numeracji klas I-IV.
lata 1970/1971
Wprowadzenie oddzia┬│ów profilowanych w klasach pierwszych.
10 marca 1971 roku
Rozwi┬▒zanie Ko┬│a Wychowanków na polecenie Wydzia┬│u Spraw Wewn├¬trznych Prezydium WRN w Bydgoszczy.
lata 1972-1975
Remont kapitalny gmachu szkolnego i dobudowanie bloku sportowego.
11-12 czerwca 1977 roku
IV Zjazd Wychowanków GZK-LZK, szko┬│a udekorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
17 wrze┬Ânia 1978 roku
Ponowna rejestracja Ko┬│a Wychowanków GZK-LZK, reaktywowanego w czasie IV Zjazdu.
1 wrze┬Ânia 1981 roku
Uroczysto┬Âci w rocznic├¬ agresji hitlerowskiej na Polsk├¬, ponowne ods┬│oni├¬cie tablicy z 1927 roku po┬Âwi├¬conej poleg┬│ym za Ojczyzn├¬ w latach 1914-1921 oraz wmurowanie aktu erekcyjnego i ods┬│oni├¬cie tablicy po┬Âwi├¬conej nauczycielom i wychowankom szko┬│y poleg┬│ym w czasie II wojny ┬Âwiatowej.
rok 1984
Budynek szko┬│y wpisany do rejestru zabytków.
6-7 wrze┬Ânia 1984 roku
V Zjazd Wychowanków Szko┬│y, ods┬│oni├¬cie popiersia Kazimierza Pu┬│askiego, patrona harcerskiej dru┬┐yny LZK i tablicy upami├¬tniaj┬▒cej dzia┬│alno┬Â├Ž harcersk┬▒ w dziejach szko┬│y
26 kwietnia 1986 roku
Sesja popularnonaukowa z okazji sze┬Â├Ždziesi├¬ciolecia Ko┬│a Wychowanków GZK-LZK.
3-4 pa┬╝dziernika 1987 roku
VI Zjazd Wychowanków Szko┬│y.
12 listopada 1990 roku
Z okazji rocznicy ¦wi├¬ta Nipodleg┬│o┬Âci, ponowne ods┬│oni├¬cie tablicy z 1939 roku po┬Âwi├¬conej pu┬│kownikowi Przemys┬│awowi Barthlowi de Weydenthalowi.
3-4 pa┬╝dziernika 1992 roku
VII Zjazd Wychowanków Szko┬│y - wydanie publikacji Ksi├¬ga Pami┬▒tkowa Gimnazjum i Liceum Ziemi Kujawskiej we W┬│oc┬│awku.
rok 1995
Szko┬│a zosta┬│a przyj├¬ta do Stowarzyszenia Szkó┬│ Aktywnych.
3 maja 1995 roku
W dziewi├¬├Ždziesi┬▒t┬▒ rocznic├¬ pierwszego strajku szkolnego szko┬│a otrzyma┬│a nowy sztandar ufundowany przez Kapitu┬│├¬ Katedraln┬▒ oraz Rodziców i Wychowanków.
4-5 pa┬╝dziernika 1997 roku
VIII Zjazd Wychowanków Szko┬│y, ods┬│oni├¬cie w holu szko┬│y tablicy pami┬▒tkowej po┬Âwi├¬conej Ludwikowi Bauerowi, wspó┬│twórcy szko┬│y.
25 wrze┬Ânia 1999 roku
Seminarium popularnonaukowe Jedno ┬╝ród┬│o - wiele mo┬┐liwo┬Âci... zorganizowane z okazji pi├¬tnastolecia Ko┬│a Geograficznego funkcjonuj┬▒cego w szkole od 1984 roku i prowadzonego przez magister Halin├¬ Czapi├▒sk┬▒.
17-18 czerwca 2000 roku
IX Zjazd Wychowanków Szko┬│y zorganizowany w setn┬▒ rocznic├¬ utworzenia szko┬│y, ods┬│oni├¬cie tablicy pami┬▒tkowej po┬Âwi├¬conej ks. Edwardowi Grzymale.
14 pa┬╝dziernika 2000 roku
Ods³oniêcie tablicy pami±tkowej z okazji stulecia szko³y.
1 wrze┬Ânia 2002 roku
Przekszta┬│cenie szko┬│y w ponadgimnazjalne trzyletnie liceum ogólnokszta┬│c┬▒ce
17-19 czerwca 2005 roku
X Zjazd Wychowanków Szko┬│y
10-12 czerwca 2011 roku
XI Zjazd Absolwentów
1 wrze┬Ânia 2014 roku
Utworzenie Gimnazjum Dwuj├¬zycznego przy I Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒cym im. Ziemi Kujawskiej we W┬│oc┬│awku

 
lzk


lzk


lzk

Facebook