Kierunki kształcenia 2018/2019
1. W roku szkolnym 2018/2019 I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej dysponuje 180 miejscami w klasach pierwszych.
2. Podstawę do zakwalifikowania kandydata do wybranego oddziału szkoły stanowi miejsce zajęte na liście kandydatów według uzyskanych przez niego punktów.
3. Kierunki kształcenia oraz punktowane przedmioty do poszczególnych klas:

Kierunki kształcenia:

A/B matematyczno-fizyczny z fizyką lub geografią oraz z informatyką lub językiem angielskim (punktowane przedmioty: j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski)

C biologiczno-chemiczny (punktowane przedmioty: j. polski, matematyka, biologia, chemia) 

D biologiczno-chemiczny z matematyką (punktowane przedmioty: j. polski, matematyka, biologia, chemia)

E lingwistyczny (punktowane przedmioty: j. polski, matematyka, geografia, j. angielski)

F społeczno-prawny (punktowane przedmioty: j. polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie)

Klasa A i B matematyczno-fizyczne z informatyką lub językiem angielskim (60 miejsc)
W zakresie rozszerzonym nauczanie matematyki, fizyki lub geografii* oraz informatyki lub języka angielskiego*. Kontynuacja nauki języka angielskiego, drugi język do wyboru: hiszpański, rosyjski, niemiecki, francuski. Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce. Absolwentów przygotowujemy do studiowania nauk ścisłych, ekonomii i kierunków politechnicznych.

Klasa C biologiczno-chemiczna (30 miejsc)
W zakresie rozszerzonym nauczanie biologii i chemii. Języki obce: kontynuacja języka angielskiego, drugi język do wyboru: hiszpański, rosyjski, francuski, niemiecki. Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, statystyka w naukach przyrodniczych. Absolwentów przygotowujemy do studiowania medycyny, farmacji, stomatologii, weterynarii, biologii, biotechnologii, chemii, kierunków związanych z ochroną środowiska.

Klasa D biologiczno-chemiczna z matematyką (30 miejsc)
W zakresie rozszerzonym nauczanie biologii, chemii i matematyki. Języki obce: kontynuacja języka angielskiego, drugi język do wyboru: hiszpański, rosyjski, francuski, niemiecki. Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, statystyka w naukach przyrodniczych. Absolwentów przygotowujemy do studiowania medycyny, farmacji, stomatologii, weterynarii, biologii, biotechnologii, chemii, kierunków politechnicznych oraz związanych z ochroną środowiska.

Klasa E lingwistyczna (30 miejsc)
W zakresie rozszerzonym nauczanie języka polskiego, języka angielskiego oraz geografii lub historii*. Języki obce: kontynuacja języka angielskiego, drugi język do wyboru: hiszpański, rosyjski, francuski, niemiecki. Absolwentów przygotowujemy do studiowania psychologii, filologii, socjologii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa, medioznawstwa, komunikacji społecznej, lingwistyki stosowanej, politologii, językoznawstwa, dyplomacji, stosunków międzynarodowych.

Klasa F społeczno-prawna (30 miejsc)
W zakresie rozszerzonym nauczanie języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie oraz historii lub geografii*. Możliwość dodatkowych lekcji języka polskiego od klasy drugiej. Języki obce: kontynuacja języka angielskiego, drugi język do wyboru: hiszpański, rosyjski, francuski, niemiecki.  Absolwentów przygotowujemy do studiów prawniczych oraz społecznych (np. prawo, historia, socjologia, politologia, europeistyka, bezpieczeństwo narodowe, administracja, stosunki międzynarodowe).

Uwaga:
* Nauczanie przedmiotów do wyboru (oznaczone gwiazdką) będzie możliwe, jeżeli od drugiej klasy połowa uczniów klas AB oraz EF zadeklaruje chęć nauki danego przedmiotu. W przeciwnym wypadku decyzję podejmie dyrektor, uwzględniając wybór większości uczniów.

Nauka języków obcych:
a) We wszystkich klasach wiodącym językiem obcym jest angielski, drugim językiem do wyboru mogą być: hiszpański, rosyjski, francuski, niemiecki.
b) Istnieje możliwość kontynuowania nauki języka obcego innego niż angielski, jeżeli utworzy się w klasach AB, CD, EF grupa powyżej 12 osób.
c) Jeżeli grupa będzie mniej liczna niż 12 osób, decyzję o tym, jaki język będzie nauczany, podejmuje dyrektor szkoły.

Organizacja zajęć religii i etyki w szkole:
Religia (określonego wyznania) i etyka są zajęciami, w których uczeń uczestniczy na zasadzie dobrowolnego wyboru. Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii, z etyki lub w zajęciach z obu przedmiotów jest życzenie wyrażone w formie pisemnego oświadczenia złożonego przez rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia. Zajęcia z etyki mają charakter otwarty.
 

Facebook