KALENDARZ MATURZYSTY 2017/2018 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu


do 30.09.2017 r.

Złożenie przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (Dyrektorowi Szkoły) wstępnej deklaracji wyboru przedmiotów na pisemną i ustną część egzaminu maturalnego.

do 30.09.2017 r.

Złożenie opinii/orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub zaświadczenia lekarskiego od lekarza.

do 07.02.2018 r.

Wprowadzenie ewentualnych zmian do deklaracji wstępnych.

Złożenie ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

do 04.03.2018 r.

Ogłoszenie szkolnego harmonogramu części ustnej egzaminu.

do 27.04.2018 r.

Przekazanie przez Dyrektora Szkoły zdającym instrukcji dotyczącej przebiegu egzaminu ustnego i pisemnego. Przeszkolenie ich z zasad kodowania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

Przekazanie zdającym informacji o terminie ogłoszenia wyników i odbioru świadectw.

04-23.05.2018 r.

Zgłaszanie się abiturientów na egzaminy pisemne wg podanych wcześniej harmonogramów.

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w części pisemnej lub ustnej zgodnie z harmonogramem – zdający lub jego rodzice składają do Dyrektora Szkoły udokumentowany wniosek  (zał. 6) o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym – najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin.

05-25.05.2018 r.

Egzaminy ustne

03.07.2018 r.

Odbiór świadectw dojrzałości w I LO im. Ziemi Kujawskiej we W-wku.

do 10.07.2018 r.

Składanie do Dyrektora Szkoły oświadczeń o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.


Centralna Komisja Egzaminacyjna - www.cke.edu.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku - www.oke.gda.pl