KALENDARZ MATURZYSTY 2018/2019 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

do 01.10.2018 r.

Złożenie przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (Dyrektorowi Szkoły) wstępnej deklaracji wyboru przedmiotów na pisemną i ustną część egzaminu maturalnego.

do 01.10.2018 r.

Złożenie umotywowanego wniosku o dostosowanie warunków i formy egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia (zał. 14) wraz z opinią/orzeczeniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub zaświadczeniem lekarskim od lekarza specjalisty.

do 07.02.2019 r.

Wprowadzenie ewentualnych zmian do deklaracji wstępnych.

Złożenie ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

do 20.08.2018 r.

Ogłoszenie przez dyrektora CKE na stronie www.cke.edu.pl wykazu materiałów i przyborów pomocniczych, z których zdający może korzystać na egzaminie.

do 06.03.2019 r.

Ogłoszenie szkolnego harmonogramu części ustnej egzaminu.

do 23.04.2019 r.

Dostarczenie zaświadczeń przez laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych

do 30.04.2019 r.

Przekazanie przez Dyrektora Szkoły zdającym instrukcji dotyczącej przebiegu egzaminu ustnego i pisemnego. Przeszkolenie ich z zasad kodowania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

do 30.04.2019 r.

Przekazanie zdającym informacji o terminie ogłoszenia wyników i odbioru świadectw.

do 30.04.2019 r.

Zapoznanie się z treścią komunikatu Dyrektora CKE dotyczącego materiałów i przyborów pomocniczych, z jakich można korzystać w czasie części pisemnej egzaminu maturalnego. (dyrektor CKE ogłosi wykaz do 20.08.2018 r.)

06-25.05.2019 r.

Zgłaszanie się abiturientów na egzaminy ustne i pisemne wg podanych wcześniej harmonogramów.

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w części pisemnej lub ustnej zgodnie z harmonogramem – zdający lub jego rodzice składają do Dyrektora Szkoły udokumentowany wniosek  (zał. 6) o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym – najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin.

04.07.2019 r.

Odbiór świadectw dojrzałości w I LO im. Ziemi Kujawskiej we W-wku.

do 11.07.2019 r.

Składanie do Dyrektora Szkoły oświadczeń o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.

11.09.2019 r.

Odbiór świadectw dojrzałości w I LO im. Ziemi Kujawskiej we W-wku z egzaminu maturalnego zdawanego w terminie poprawkowym.

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna - www.cke.edu.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku - www.oke.gda.pl

 

Facebook