Deklaracja dost├¬pno┬Âci ILO Utwˇrz PDF Drukuj PoleŠ znajomemu
15.02.2023.

Deklaracja dost├¬pno┬Âci I Liceum Og├│lnokszta┬│c┬▒cego im. Ziemi Kujawskiej we W┬│oc┬│awku

I Liceum Og├│lnokszta┬│c┬▒ce im. Ziemi Kujawskiej zobowi┬▒zuje si├¬ zapewni├Ž dost├¬pno┬Â├Ž swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost├¬pno┬Âci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot├│w publicznych. O┬Âwiadczenie w sprawie dost├¬pno┬Âci ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej I Liceum Og├│lnokszta┬│c┬▒cego im. Ziemi Kujawskiej we W┬│oc┬│awku.


 Data publikacji strony internetowej: 2016-06-05
 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-17

Status pod wzgl├¬dem zgodno┬Âci z ustaw┬▒

Strona internetowa jest cz├¬┬Âciowo zgodna z ustaw┬▒ o dost├¬pno┬Âci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot├│w publicznych z powodu niezgodno┬Âci lub wy┬│┬▒cze├▒ wymienionych poni┬┐ej.


Tre┬Âci niedost├¬pne
 Opublikowane zosta┬│y w oparciu o zasady przyj├¬te w innej instytucji.
 Zamieszczone na stronie za┬│┬▒czniki plik├│w PDF mog┬▒ nie by├Ž dost├¬pne cyfrowo w ca┬│o┬Âci gdy┬┐ zosta┬│y przes┬│ane przez podmiot zewn├¬trzny.
 Zamieszczone na stronie za┬│┬▒czniki w formie plik├│w PDF mog┬▒ nie by├Ž dost├¬pne cyfrowo w ca┬│o┬Âci, gdy┬┐ by┬│y skanowane i nie zawieraj┬▒ warstwy tekstowej oraz zosta┬│y opublikowane przed wej┬Âciem w ┬┐ycie ustawy o dost├¬pno┬Âci cyfrowej.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dost├¬pno┬Âci
 Deklaracj├¬ sporz┬▒dzono dnia: 2021-03-17
 Deklaracj├¬ zosta┬│a ostatnio poddana przegl┬▒dowi i aktualizacji dnia: 2021-03-17
 Deklaracj├¬ sporz┬▒dzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 Za rozpatrywanie uwag i wniosk├│w odpowiada: Agnieszka Chmielewska.
 E-mail: a.chmielewska@mopr.wloclawek.pl
 Telefon: 54 423 23 07

Ka┬┐dy ma prawo:
 zg┬│osi├Ž uwagi dotycz┬▒ce dost├¬pno┬Âci cyfrowej strony lub jej elementu,
 zg┬│osi├Ž ┬┐┬▒danie zapewnienia dost├¬pno┬Âci cyfrowej strony lub jej elementu,
 wnioskowa├Ž o udost├¬pnienie niedost├¬pnej informacji w innej alternatywnej formie.
 ┬»┬▒danie musi zawiera├Ž:
 dane kontaktowe osoby zg┬│aszaj┬▒cej,
 wskazanie strony lub elementu strony, kt├│rej dotyczy ┬┐┬▒danie,
 wskazanie dogodnej formy udost├¬pnienia informacji, je┬Âli ┬┐┬▒danie dotyczy udost├¬pnienia w formie alternatywnej informacji niedost├¬pnej.
 Rozpatrzenie zg┬│oszenia powinno nast┬▒pi├Ž niezw┬│ocznie, najp├│┬╝niej w ci┬▒gu 7 dni. Je┬Âli w tym terminie zapewnienie dost├¬pno┬Âci albo zapewnienie dost├¬pu w alternatywnej formie nie jest mo┬┐liwe, powinno nast┬▒pi├Ž najdalej w ci┬▒gu 2 miesi├¬cy od daty zg┬│oszenia.

Skargi i odwo┬│ania
Na niedotrzymanie tych termin├│w oraz na odmow├¬ realizacji ┬┐┬▒dania mo┬┐na z┬│o┬┐y├Ž skarg├¬ do organu nadzoruj┬▒cego poczt┬▒ lub drog┬▒ elektroniczn┬▒ na adres:
Organ nadzoruj┬▒cy: Dyrektor I Liceum Og├│lnokszta┬│c┬▒cego im. Ziemi Kujawskiej we W┬│oc┬│awku
Adres: I Liceum Og├│lnokszta┬│c┬▒ce im. Ziemi Kujawskiej
ul. Mickiewicza 6, 87-800 W┬│oc┬│awek
lub
Urzêdu Miasta W³oc³awek
Zielony Rynek 11/13, 87-800 W┬│oc┬│awek
E-mail: kontakt@lzk.pl
Telefon: 54 232 29 55
Skarg├¬ mo┬┐na z┬│o┬┐y├Ž r├│wnie┬┐ do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dost├¬pno┬Â├Ž architektoniczna
Dost├¬pno┬Â├Ž architektoniczna budynk├│w I Liceum Og├│lnokszta┬│c┬▒cego im. Ziemi Kujawskiej we W┬│oc┬│awku.  

I Liceum Og├│lnokszta┬│c┬▒ce im. Ziemi Kujawskiej we W┬│oc┬│awku zlokalizowane jest przy:
 
– ul. Mickiewicza 6 (budynek g┬│├│wny, budynek dawnej oficyny i sala gimnastyczna I),
– ul. Wojska Polskiego 27 (sala gimnastyczna II).

1. Opis dost├¬pno┬Âci wej┬Âcia do budynku.

Budynek szko┬│y zlokalizowany jest blisko centrum miasta. Sk┬│ada si├¬ z trzech po┬│┬▒czonych ze sob┬▒ obiekt├│w: budynku g┬│├│wnego, dawnej oficyny i sali gimnastycznej I oraz umiejscowionej w jej bezpo┬Ârednim s┬▒siedztwie sali gimnastycznej II. Do budynku g┬│├│wnego prowadz┬▒ dwuskrzyd┬│owe drzwi drewniane, za kt├│rymi znajduje si├¬ siedem stopni schod├│w bez pochylni. Za schodami znajduj┬▒ si├¬ drewniane drzwi wahad┬│owe prowadz┬▒ce na hol g┬│├│wny. Na przeciwko wej┬Âcia, po drugiej stronie holu, umiejscowiona jest dy┬┐urka wo┬╝nych szko┬│y. 

2. Opis dost├¬pno┬Âci korytarzy, schod├│w i pomieszcze├▒.

Z holu g┬│├│wnego na parterze mo┬┐na si├¬ dosta├Ž do wszystkich, niezb├¬dnych dla uczni├│w i interesant├│w pomieszcze├▒. Na parterze po prawej stronie znajduje si├¬ sekretariat szko┬│y i gabinet dyrektora. Budynek g┬│├│wny posiada sale lekcyjne na trzech kondygnacjach (parter i dwa pi├¬tra), bibliotek├¬ i pok├│j nauczycielski na pierwszym pi├¬trze, aul├¬ na drugim pi├¬trze. Na wszystkie pi├¬tra prowadz┬▒ szerokie, drewniane schody bez pochylni i podjazd├│w dla os├│b poruszaj┬▒cych si├¬ na w├│zkach. Do piwnicy, gdzie znajduj┬▒ si├¬ szatnie dla uczni├│w, sklepik szkolny i druga dy┬┐urka wo┬╝nych prowadz┬▒ w┬▒skie schody r├│wnie┬┐ bez podjazd├│w, wy┬│o┬┐one p┬│ytkami. We wszystkich salach lekcyjnych, sekretariacie, bibliotece, auli i ┬│azienkach zamontowano drzwi wej┬Âciowe o szeroko┬Âci min. 100 cm bez prog├│w. Budynek g┬│├│wny po┬│┬▒czony jest ┬│┬▒cznikiem z budynkiem dawnej oficyny, gdzie znajduj┬▒ si├¬ dwie sale lekcyjne i ┬│azienki, a do kt├│rego prowadzi sze┬Â├Ž stopni bez podjazdu. Obiekt sportowy, w kt├│rym znajduje si├¬ sala gimnastyczna I po┬│┬▒czony jest z budynkiem g┬│├│wnym ┬│┬▒cznikiem. Z powodu r├│┬┐nicy poziom├│w w ┬│┬▒czniku tym znajduj┬▒ si├¬ schody z siedmioma stopniami bez podjazdu. Obiekt sportowy z sal┬▒ gimnastyczn┬▒ II, posiada oddzielne wej┬Âcie od strony boiska z drzwiami o szeroko┬Âci 100 cm bez ┬┐adnych stopni. Wszystkie pomieszczenia dla uczni├│w w tym obiekcie s┬▒ na tym samym poziomie bez prog├│w. 

3. Opis dostosowa├▒, np. pochylni, platform.

W ┬┐adnym z budynk├│w szko┬│y nie ma d┬╝wigu osobowego, ┬│azienek dostosowanych dla os├│b niepe┬│nosprawnych, pochylni, platform, informacji g┬│osowych i jakiegokolwiek oznakowania dla os├│b niedowidz┬▒cych lub niewidomych. Szko┬│a posiada na wyposa┬┐eniu schodo┬│az dla os├│b niepe┬│nosprawnych. 

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla os├│b niepe┬│nosprawnych.

Na parkingu przy wje┬╝dzie do szko┬│y od ulicy Wojska Polskiego, wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla os├│b niepe┬│nosprawnych.

 
lzk


lzk


lzk

Facebook